fbpx

Privacy verklaring

.

Privacyreglement Ouderschap vanuit je Hart

In dit Privacyreglement worden een aantal definities gebruikt (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement.
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.  Toelichting op het Reglement

Ouderschap vanuit je Hart, in de persoon van Eline Weijers, mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Ouderschap vanuit je Hart de plicht om haar klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Ouderschap vanuit je Hart worden verwerkt.
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Ouderschap vanuit je Hart vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Ouderschap vanuit je Hart in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Ouderschap vanuit je Hart expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Ouderschap vanuit je Hart wordt beheerd door Eline Weijers. Zij is te bereiken via contact@ouderschapvanuitjehart.nl

2. De persoonsgegevens die Ouderschap vanuit je Hart gebruikt en het doel van het gebruik

Ouderschap vanuit je Hart verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het downloaden van een e- book of andere gratis downloads en/of trainingen, omdat je het contactformulier hebt ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd over een van de producten/diensten en uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst – klant bent geworden van Ouderschap vanuit je Hart

Ouderschap vanuit je Hart verzamelt persoonsgevens zoals je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Let op: niet alle gegevens worden in alle gevallen verwerkt, bij het aanvragen van een e-book bijvoorbeeld worden uitsluitend je naam en e-mailadres verwerkt.

Deze gegevens stellen haar in staat om:

 • De bevestigingsbrief/contract die klanten met Ouderschap vanuit je Hart sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • Haar dienstverlening te kunnen leveren.
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is, eventueel via advertenties.
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/ optimaliseren.

Ouderschap vanuit je Hart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mollie (verwerking betalingsverkeer, Ideal-betalingen, na aanschaf product in webshop)
 • Aweber (voor het verzenden van – geautomatiseerde – e-mails en nieuwsbrieven)
 • TransIP (hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website en mailverkeer)
 • Google Analytics (registreren bezoekers’gedrag’ om website(bezoek) te kunnenoptimaliseren, er worden geen gegevens geregistreerd die persoonlijk te herleiden zijn)
 • Facebook Messenger (communicatie met klant, uitsluitend op initiatief van klant)
 • Facebook advertentiemodule (met gebruik van Facebook-pixel, om uitsluitend relevante advertenties te tonen)
 • Woocommerce (voor de aankoop van producten in de webshop van Ouderschap vanuit je Hart)
 • Calendly (voor het eigenhandig inplannen van afspraken, door klanten, in de agenda van Ouderschap vanuit je Hart) 

Derden die inzicht hebben in gegevens van Ouderschap vanuit je Hart zijn:

 • Smit Club (webbouwer en -designer, voor onderhoud aan website)
 • Internet Marketing Support (Facebookmarketeer, inzage en redacteursrol in Facebook) 

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ouderschap vanuit je Hart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ouderschap vanuit je Hart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Plichten/ geheimhouding/ beveiliging/ bewaartermijn

 • Ouderschap vanuit je Hart verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/ zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Ouderschap vanuit je Hart worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
 • Ouderschap vanuit je Hart heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Ouderschap vanuit je Hart verstrekte persoonsgegevens.
 • Ouderschap vanuit je Hart bewaart en beschermt de door jouw verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig. Jouw gegevens staan in een administratie systeem zowel digitaal als op papier. Ouderschap vanuit je Hart in de persoon van Eline Weijers heeft als enige toegang tot zowel de digitale als de papieren versie van jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Ouderschap vanuit je Hart hanteert een termijn van 7 jaar (wettelijke termijn Belastingdienst) na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ouderschap vanuit je Hart zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 
 • Geïnteresseerden (niet- klanten) kunnen te allen tijde hun gegevens laten wijzigen of verwijderen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld altijd actief uitschrijven voor de nieuwsbrief van Ouderschap vanuit je Hart.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aan Eline Weijers via contact@ouderschapvanuitjehart.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Ouderschap vanuit je Hart.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Ouderschap vanuit je Hart opnemen en probeert Ouderschap vanuit je Hart er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/ vraag/ suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met Ouderschap vanuit je Hart opnemen.

Uiteraard zal Ouderschap vanuit je Hart ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens van Ouderschap vanuit je Hart zijn te vinden op de website www.ouderschapvanuitjehart.nl

Personen werkzaam voor Ouderschap vanuit je Hart: Eline Weijers

Privacyreglement Ouderschap vanuit je Hart versie november 2020